Aika: 28.11.2020 klo 14-16

Paikka: Etäkokous, linkki kokoukseen toimitetaan kaikille jäsenille heidän Suomi Sportissa mainitsemaansa sähköpostiosoitteeseensa viimeistään 26.11.2020 mennessä.

Vuosikokouksessa on puhe- ja äänioikeus Kalevan Kierroksen jäsenillä.

Asiat:

§1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

kaksi ääntenlaskijaa.

§2. Todetaan kokouksen laillisuus.

§3. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.

§4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle.

§5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja päätetään jäsenmaksun ja

osallistujamaksujen suuruuksista seuraavalle kaudelle.

§6. Käsitellään alustava toimintasuunnitelma sitä seuraavalle kaudelle.

§7. Käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvioehdotus alkaneelle tilikaudelle.

§8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosikokouksesta lähtien alkavaksi vuoden

pituiseksi toimikaudeksi.

§9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan varsinaiset jäsenet

alkavaksi vuoden pituiseksi toimikaudeksi.

§10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

§11. Käsitellään sääntömuutosesitykset ja muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle

viimeistään vuosikokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä.

§12. Kokouksen päättäminen.

 

Sääntömuutosaloitteita vuosikokouksen päätettäväksi.

Tämän vuoden vuosikokoukseen on tullut jäsenistöltä kaksi aloitetta. Tämän lisäksi hallitus esittää neljää aloitetta sääntöjen muuttamiseksi.

1 Rami Heikkilän aloite hiihtotavan kertoimen muutoksesta.

Mielestäni nyt olisi aika koeponnistaa onko ylipäätään kannatusta hiihdon kertoimen vaihtamiseen vuosittain. Mikäli kertoimen vakiointi saa kannatusta, niin 2021 vuonna kerroin olisi 1.12, eli nykyisten puolessa välissä. Vuoden 2021 kokoukseen valmisteltaisiin vaihtoehtoja joista voitaisiin tiedottaa hyvissä ajoin.

Perusteluita
1. Monella on suosikkityyli ja kertoimen vaihtaminen tuo paineet ostaa ylimääräistä kalustoa.
2. Kertoimen vaihtaminen heikentää perättäisten vuosien pisteiden vertailukelpoisuutta ja oman kehityksen seurantaa.
3. Olisi mahdollista tehdä laskukaava joka pitää tasatuuppaajat pois ladulta (kts vaihtoehto 2 alla)
4. Turvallisuus paranisi, koska jokainen menisi itselle tutulla tyylillä.

Vaihtoehtoja
1. Kertoimeksi asetetaan 1.12
2. Tehdään kaava jossa kerroin on kärjen osalta 1.06 ja viimeisten osalta 1.18. Muille kerroin olisi siltä väliltä. Tarkka kerroin siis selviäisi vasta kisasijoituksen jälkeen. Mediaani kiertäjälle kerroin olisi 1:12.

Jälkimmäinen vaihtoehto kannustaisi nopeampia menijöitä luistelun pariin ja hitaampia perinteiselle tavalle. Tasatuuppajat pysyisivät poissa ja heidän puhtaan suorituksen valvonta ja oikeudenmukainen sanktiointi ei aiheuttaisi ongelmia.

Lähtöruuhkat vähenisivät, koska voisi kuvitella että jakauduttaisiin tasaisemmin perinteisen ja luistelun lähtöihin.

Nykyisen laskutavan isoin ongelma on perinteisen vuonna, koska koville hiihtäjille tulee liian hyvä tulos tasatyöntötaktiikalla latuprofiilin ollessa liian helppo, kuten ensi vuonna tulee olemaan.

Vaihtoehtoja ja perusteluita eri laskutavoille löytyy paljon ja en nyt lähde tämän syvemmälle.

Tämän vuoden kokouksessa voitaisiin ihan ensimmäisenä kysyä halutaanko että kerrointa vaihdellaan vuosittain

A) Jos joo, niin seuraavaksi hallituksen ehdotus tekstiksi vs nykyinen teksti.

B) Jos ei, niin sitten äänestetään että sopiiko 2021 vuodeksi kerroin 1:12. Tämän jälkeen voisi pitää keskustelun mitä mieltä asiasta ollaan ja palata asiaan 2021 kokouksessa.

Hallituksen vastaus

Hallitus ei kannata ehdotusta. Hallitus esittää, että kerrointa vaihdellaan tulevinakin vuosina vuorovuosin nykyisin säännöissä olevilla kertoimilla.

Kalevan Kierroksella on haluttu säilyttää molempien hiihtotyylien mukanaolo. Mikäli kerrointa ei olisi lainkaan, ei perinteisen tyylin hiihtäjällä olisi mitään mahdollisuutta saada kunnollisia pisteitä. Tämä merkitsisi sitä, että lähes kaikki kiertäjät valitsisivat hiihtotyyliksi vapaan tyylin. Toisaalta on haluttu pitää hiihdossa vain yksi 1000 pisteen laji eli ei ole lähdetty jakamaan perinteisen tyylin hiihtäjille omaa 1000 pistettä. Jotta kaikki kärkisijoista kamppailevat kilpailijat olisivat samalla tyylillä liikkeellä, niin vaihtuvalla kertoimella on luotu tilanne, jossa mahdollisimman paljon pisteitä haluavat hiihtävät kaikki samalla tyylillä. Tämä ei kuitenkaan estä ketään hiihtämästä heikommin pisteitä tuottavalla tyylillä. Kun kerroin on kaikkien tiedossa hyvissä ajoin, valmistautuminen paremmin tuottavan tyylin kilpailuun onnistuu jo kuukausia aikaisemmin.

Mikäli kerroin olisi vakio 1,12, niin tyyli millä pisteitä saa enemmän voi selvitä vasta kisapäivänä. Tällöin koko kauden toista lajia harjoitellut kiertäjä on tavallaan harjoitellut turhaan väärää hiihtotyyliä, mikäli olosuhteet ovat toiselle lajille otolliset. Myös kärjen tilanne ei olisi vertailukelpoinen, jos muuttuneiden olosuhteiden vuoksi toisella tyylillä hiihtäneet kärsisivät tilanteesta. Tämä aiheuttaisi myös ilmoittautumisien panttaamista ihan viime tippaan, joka hankaloittaa kisojen järjestämistä. Vakiokerroin antaa myös jälki-ilmoittautuneille etulyöntiaseman keliolosuhteiden viime hetken kelimuutosten tietämisen vuoksi.

Kalevan Kierroksella on jo nyt jonkin verran monimutkainen pistelaskujärjestelmä. Muuttuva kerroin hiihtoajan mukaan tekisi pistelaskusta erittäin hankalan ymmärtää. On erittäin tärkeä pitää pistelasku niin yksinkertaisena kuin mahdollista. Kuitenkin niin, että mahdollisuus kahden lajin hiihtämiseen säilyy ja kärjen hiihtotyylit ovat samat. Vuorovuosin vaihtuva kerroin on toiminut hyvin. Joka vuosi kärki on valinnut paremmin pisteitä tuottavan tyylin, mutta myös toiselle tyylille on riittänyt hiihtäjiä.

 

Hannu Saarisen ja Erkki Helmisen vuosikokousaloitteet.

 1. Nykysääntöjen mukaan Kalevan Kierroksen soudussa naisille annetaan 20 minuutin ”sakko” jos soutaa miesparin kanssa. Tämä sääntö tulee poistaa.

PERUSTELUT: Periaatteessa kyse on tasa-arvosta. Toisaalta, jos mies—naisparissa nainen saa ”etua” miesparista, eikö mies silloin saa mahdollisesti haittaa naisparista, joten hänelle tulisi antaa naisen menettämä aikasakko ajanvähennyksenä?

Soudun sääntöjen mukaan voidaan miesten- ja naisten sarjoissa käyttää myös parina ulkopuolista soutukaveria, vaikka maan parasta soutajaa, eikä tästä seuraa mitään sanktiota.

 • 2 Annetaan valtuudet Kalevan Kierroksen hallitukselle lieventää yksittäisen suorituksen vaatimuksia. jotta kilpailija saa hyväksytyn suorituksen ja yhden taulukkopisteen, suoritettuaan kisan jollakin hallituksen hyväksymällä tavalla.

PERUSTELUT: Tämä on tarpeen, kaikille yli ikäisille (70+) /hitaille, tai yksilöllisesti jonkin perustellun syyn takia. Tarkoituksena aloitteessa on se, ettei osallistuja joudu terveytensä kannalta ottamaan itselle tarpeettoman suurta riskiä.

– korona aikana lievennyksiä on jo ollut onnistuneesi käytössä.

– iän myötä korostuu mukanaolon tarve ja matkustaminen ei niinkään itse suoritus

 

Hannu Saarinen ja Erkki Helminen

 

Hallituksen vastaus

1 Hallitus esittää soudun sääntöihin muutoksia, joissa vuorosoudun sekaparin naissoutajalle annettavaa aikasakkoa pienennetään. Aikasakon poistamista ei hallitus kannata. Aikaisempien vuosien tulosten perusteella aikasakon poistaminen tekisi sellaisen tilanteen, että saadakseen mahdollisimman paljon pisteitä soudusta naisten sarjassa pitäisi soutaa vuorosoudussa hyvän miesparin kanssa. Hallitus ei hyväksy sellaista tilannetta, jossa naisten sarjan voitto voisi ratketa siihen, että vuorosoudussa miesparin kanssa soutanut ratkaisisi voiton soudusta saamillaan pisteillä. Ensisijaisesti naisten sarjassa pisteitä soudusta tulisi saada parhaiten yksisoudusta, sen jälkeen naisparin kanssa soutaen.

2 Hallituksella on jo nyt valtuudet suorituspisteen antamiseen erityistilanteessa. Näin toimittiin tänä vuonna soudun osalta. Suunnistuksen lajisääntöihin hallitus esittää helpotusta suorituspisteen saamiseksi.

Kalevan Kierroksen yksi hieno piirre on muiden kiertäjien tapaamiset osalajien yhteydessä. Tämän vuoksi kisasuoritukset tulee hallituksen mielestä suorittaa aina samassa paikassa. Tasapuolisuuden nimissä samat olosuhteet ja reitit takaavat sen, että kilpailu eri ikäsarjoissa on oikeudenmukaista. Erityisjärjestelyt osalajien kohdalla erityisryhmien osalta voivat tulla jatkossa kyseeseen ensisijaisesti siten, että kaikki kiertäjät menevät samana päivänä saman reitin.

 

Hallituksen sääntömuutosehdotus hiihdon sääntöihin.

 

Kalevan Kierroksen osakilpailusäännöissä lukee, että perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika parittomina ”vapaan hiihtotavan vuosina” kertoimella 1,06 ja parillisina ”perinteisen tyylin vuosina” kertoimella 1,18. Molempien tyylien vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.

Kalevan Kierroksen hallitus esittää, että sääntökohta muutetaan seuraavaan muotoon:

Perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika vuorovuosin niin, että ”vapaan hiihtotavan vuosina” kerroin on 1,06 ja ”perinteisen tyylin vuosina” kerroin on 1,18. Molempien tyylien vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.

 

Sääntömuutosehdotuksella halutaan varmistaa alkuperäisen säännön ajatus siitä, että joka toinen vuosi pisteitä saa parhaiten eri tyyleillä. Mikäli hiihtoa ei pystytä järjestämään joko lumenpuutteen tai jonkin muun syyn vuoksi, säilyy suosittavan hiihtotavan järjestys. Tämä merkitsee sitä, että vuonna 2021 olisi perinteisen vuosi eli vapaan hiihtoaika kerrottaisiin kertoimella 1,18.

 

Hallituksen sääntömuutosehdotukset soutuun.

 

Soudun matkan pituuden, vuorosoudun sekä vuorosoudun naissoutajalle miesparista annettavan aikasakon määrä.

 

Nykyisissä säännöissä soudun kohdalla matkasta mainitaan, että kilpailumatkan on oltava vähintään 30 km.

Kalevan Kierroksen hallitus esittää, että vähimmäismatkan pituutta lyhennetään. Hallitus esittää, että matkan pituuteen viittaava teksti muutetaan muotoon:

Kilpailumatkan pitää olla yli 20 km. Kilpailupaikkoja valittaessa ovat etusijalla yli 25 km pituiset reitit.

Lisäksi säännöissä oleva vuorosoutajien lisäaika yksinsoutajiin nähden muutettaisiin muotoon:

Vuorosoutajien aikaan lisätään kaksi minuuttia soutumatkan viittä kilometriä kohden. Lisäaika on 20-25 km matkalla kahdeksan minuuttia, 25-30 km matkalla 10 minuuttia ja 30-35 km matkalla 12 min.

Vuorosoudun sekasarjan naisparille annettava sakko on tällä hetkellä 20 min. Tämä kohta muutettaisiin muotoon:

Vuorosoudun sekasarjan naissoutajan aikaan lisätään puoli minuuttia jokaista soutumatkan kilometriä kohden.

Kilpailumatkan pituutta halutaan pienentää seuraavien syistä:

Soudun 30 km matka merkitsee sitä, että voittajan aika on hieman vajaa kolme tuntia. Tämä on huomattavasti enemmän kuin muissa Kierroksen lajeissa. Käytännössä soudun suoritus kestää lähes tunnin kauemmin kuin seuraavaksi pisimmän lajin eli hiihdon suoritus. Luisteluun nähden soutu on kestoltaan kolme kertaa pidempi. Hieman minimimatkaa lyhentämällä soudun suoritusaika olisi mahdollisesti lähempänä muita lajeja. 20 km soutuun kuluu aikaa kärjen osalta noin 1.45-1.50, jolloin kilpailusuorituksen kesto olisi suurin piirtein pyöräilyn ja suunnistuksen luokkaa. 25 km matkalla voittoaika olisi noin 2.20. Tällöin soutu olisi edelleen Kalevan Kierroksen pitkäkestoisin laji, jos perusteena on voittoaika.

Kalevan Kierroksella on soudussa kaksi lähtöä, jotta veneitä olisi tarpeeksi kaikkien kiertäjien käyttöön. Koska hitaimmilla soutajilla menee 30 km matkaan yli neljä tuntia, niin jälkimmäinen lähtö ei voi tapahtua kovin pian ensimmäisen lähdön jälkeen. Molemmissa lähdöissä mukana olevat veneet saadaan käyttöön niin, että lähtöjen väli on vähintään neljä tuntia. Neljän tunnin väli on ollut viime vuosina hieman liian lyhyt, sillä useampi vene on joutunut lähtemään reitille yhteislähdöstä myöhästyneenä. Tämä aiheuttaa tuloslaskentaan hankaluutta, kun jokaiselle myöhästyneelle veneelle pitää laskea oma lähtöaika. Myös kilpailullisesti olisi mukavampi, että kaikki iltapäivän lähdön veneet pääsisivät yhtä aikaa liikkeelle. Mikäli iltapäivän lähdön lähtöaikaa myöhennettäisiin, niin kisapäivän pituus pitenisi entisestään ja odotusaika omaa venettään odottavilla lisääntyisi. Jos kilpailumatka olisi hieman lyhyempi, niin lähtöjen väliä voitaisiin hieman tiivistää. Tällöin kisapäivän pituus saataisiin kohtalaiseksi.

Viime vuosina uusia kisajärjestäjiä haettaessa on ollut hyvin vaikea saada tarjouksia soudun järjestämiseksi.  Mikäli soutumatka voisi olla hieman lyhyempi, niin mahdollisia soudun järjestäjiä saattaisi olla enemmän. Monessa paikassa lyhyemmän kisareitin aikaan saaminen on helpompaa kuin 30 km matkan. Ja lyhyempi reitti lyhentäsi kisapäivän pituutta, jolloin talkoolaisia saattaisi olla helpompi saada mukaan järjestelyihin.

Kovalla tuulella ja kovassa aallokossa hitaimmilla soutajilla kuluu aikaa järvellä todella kauan. Mikäli soudun aikaan on kovin tuulinen keli, niin lyhennetyllä reitillä hitaimmatkin pääsisivät maaliin alle viiden tunnin.

Vuorosoutajien lisäaika laskettaisiin vain alkavaa viittä kilometriä kohden, jotta tuloslaskenta olisi tarpeeksi yksinkertainen. Lisäaika olisi saman kestoinen kuin nykyisin käytössä olevakin aika.

Sekavuorosoudussa naisparille on annettu 20 min lisäaikaa. Mikäli soutumatkan minimi pituutta lyhennettäisiin, niin lisäaika pitäisi laskea kilometriä kohden. 20 min lisäaika merkitsee 40 sekuntia/km. Aikasakon määrää voitaisiin hieman pienentää. 30 sekuntia/km olisi sellainen aika, joka merkitsisi vielä kovan naisparin saavan pisteitä sekaparia enemmän. Nykyisellä 30 km matkalla 30 s/km merkitsisi 15 min aikasakkoa sekaparin naissoutajalle.

Hallituksen muutosehdotus suunnistuksen sääntöihin.

Kalevan Kierros ry:n hallitus ehdottaa, että sellaiselle suunnistajalle annettaisiin hyväksytty suoritusmerkintä, jolla suunnistuskilpailussa loppuu suoritusaika ja hän on siihen asti suorittanut radan hyväksytysti (rastit löydetty oikeassa järjestyksessä). Lisäksi vaadittaisiin minimirastimäärä radan luonteesta riippuen, joka olisi vuonna 2020 ollut yksi kartta kolmesta (15-17 rastia).  Hyväksytyn suorituksen saa vasta määritellyn maksimiajan päättyessä, muut suunnistussuorituksen lopetukset katsotaan hylätyksi suoritukseksi.

 

Hallituksen muutosehdotus Kalevan Kierroksen ikäsarjojen palkintoihin.

Kalevan Kierroksen hallitus ehdottaa, että vuosijuhlassa jaettavat ikäsarjapokaalit korvattaisiin erikoismitalilla, johon kaiverrettaisiin nimi, sijoitus, pisteet sekä sijoitus omassa sarjassaan. Tämä mitali olisi jollain tavalla erilainen kuin Kalevan Kierroksen hyväksytysti suorittaneen muistomitali. Ajatus kuitenkin on, että ikäsarjamitali olisi normaalin vuosimitalin kaltainen, mutta ikäsarjan mitalin erottaisi myös edestäpäin jollain tapaa normaalista muistomitallista.

Pääkaupunkiseudun Koronakoordinaatioryhmä päätti perjantaina 20.11.2020, että pääkaupunkiseudulla sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäisosallistujamäärä rajoitetaan 20 ihmiseen maanantaista 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Kyseessä on määräys, ei suositus.

Näin ollen Kalevan Kierroksen vuosikokous järjestetään etäkokouksena, johon kaikki jäsenet tulevat saamaan sahköpostilla (Suomi Sporttiin ilmoitettu sähköpostiosoite) kutsun viimeistään 26.11.2020 mennessä.

 

Palkintojen jaokoon palataan lähempänä etäkokouspäivää.

Vuosijuhla on peruttu.

 

klo 14-16 Kalevan Kierros ry:n Vuosikokous, etänä.

klo 16-18 Palkintojenjako?

 

Vuosikokouksessa palkittavia Kalevan Kiertäjiä

 

Alla listaus vuonna 2020 Kalevan Kierroksen ansiomerkkejä saavuttavat henkilöt. Ansiomerkit ja palkinnot jaetaan vuosikokouksessa 28.11.2020 Tuusulassa (jos koronatilanne sallii).

Veljeskunnan uudet jäsenet

Nro Nimi Kotipaikka Lajit Aloitusvuosi
84 Juha Lehtonen Paippinen 147 1994
85 Jouni Nurminen Lohja 147 1994
86 Esa K. Rantala Espoo 139 1985

Uudet kunniakiertäjät (hautakivi)

Nro Nimi Kotipaikka Lajit
419 Hannu Kröger Lohja 64
420 Juha Nurmela Lohja 62
421 Vesa Ruuska Kangasala 61
422 Marjut Kujansuu Lieto 60

Uudet ansioviirit

 

Nro Nimi Kotipaikka
909 Esa Pylvänen Koria 34
910 Juuso Nurminen Lohja 34
911 Kari Mamia Lohja 34
912 Johanna Herranen Lahti 33
913 Heikki Sakari Aavajärvi Tampere 32
914 Katri Lindroos Koria 32
915 Tomi Rissanen Hyvinkää 32
916 Antti Nikkola Ilmajoki 32
917 Markus Ilmarinen Vanhalinna 31
918 Ollipekka Kailari Helsinki 31
919 Pasi Romppainen Hyvinkää 31
920 Tiiu Tuomi Nurmijärvi 31
921 Marjut Vainio Espoo 30

Vuoden kehittyjä

Kiertäjiä, jotka suorittivat 2019 6 lajia ja 2020 5 lajia oli kaikkiaan 55 kpl

Näistä 17 kiertäjää paransi tulostaan ja vuoden kehittyjien 10 kärki on:

Sija Nimi Kotipaikka Kehitys/laji
1 Petteri Suominen Turku 150,00
2 Tuija Myllymäki Vihti 93,71
3 Tomi Huttunen Kuopio 77,01
4 Terhi Harjula Valkeala 64,63
5 Heli Hakala Jorvas 56,94
6 Antero Kaavi Helsinki 50,46
7 Timo Tavast Lempäälä 40,38
8 Rami Heikkilä Lohja 35,93
9 Ismo Lehtinen Helsinki 34,01
10 Pirkko Pennala Joensuu 31,86

Hallituksen kokous 8/2020

Zoom-kokous 13.10.2020 klo 17.00

 

Paikalla:
Juha Nurmela, puheenjohtaja

Ari Ilola
Hannu Kröger

Osmo Perkamo
Elina Hohde

Toni Pikkarainen
Tuomas Seppälä

Tiiu Tuomi, sihteeri

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.09.
 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 4. Koronanvirustartuntojen estämiseksi tällä hetkellä voimassa olevat määräykset sallivat ulkona järjestettävät liikuntatapahtumat (mm. urheilukilpailut). Tilaisuuksia järjestettäessä tulee noudattaa voimassa olevia viranomaismääräyksiä (käsihygienia, turvavälit ja kasvomaskit). Tehdään suunnistukseen seuraavia muutoksia: ruokailu ulos, Akilles päättää onko suihkua vai ei (esim. rajoitettu määrä), maskit käyttöön ennen lähtöä ja mahdollistetaan myös maski päässä lähtö, tehdään selkeät ohjeet, joita kiertäjien tulee noudattaa, ohjeista muistutetaan paikan päällä kuuluttajan toimesta. Lopullinen päätös suunnistuksen järjestämisestä tehdään 26.10. Mennessä.
 5. Juoksun palaute. Tuomas esitteli juoksun palautteen, johon oli vastannut 18 osallistujaa. Koronajärjestelyiden tiedottamisessa oli parantamisen varaa ja se tullaan huomioimaan suunnistuksen järjestelyissä. Seuratieto laitetaan jatkossa ilmoittautumis- ja tulostietoihin.
 6. Suunnistuksen järjestelyt. Toni kertoi, että järjestelyt etenevät aikataulussa. Hitaiden lähtö on klo 8.30 yhteislähtönä hajonnalla (heille, joiden suunnistusaika on yli 5 h). Maali sulkeutuu klo 16. 
 7. Vuosijuhla, paikka ja ohjelma. Hannu esitteli vuosijuhlan pitopaikaksi ehdolla olevat paikat: Tuusula ja Eräkeskus. Päätettiin pitää vuosijuhla Tuusulassa. Hannu ja Jupe ovat yhteydessä Tuusulan Tallaajiin liikuntatapahtuman järjestelyistä.
  Vuosikirja. Vuosikirjan jutuista kaikki tähän mennessä mahdolliset on kirjoitettu ja laitettu Tuomakselle.
 8. Markkinointi. 7000:sta esitteestä on nyt jaettu 6000. HCR oli hyvä tapahtuma ja esitteitä meni paljon. Esitteitä tilataan lisää, Jupe etsii yhteistyökumppania esitteen mainokseen. Päätettiin laittaa alkuvuodesta somearvonta liikkeelle.
 9. Muut asiat. 
  1. Vuoden 2020 paras osakilpailun järjestäjä kysytään suunnistuksen palautekyselyn yhteydessä (luistelu, hiihto, soutu, pyöräily, juoksu, suunnistus)
 10. Seuraava kokous pidetään 2.11.2020 klo 17 alkaen etänä.
 11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.33.

 

Juha Nurmela Tiiu Tuomi

Puheenjohtaja Sihteeri

Kalevan Kierros ry
Hallituksen kokous

15.9.2020 klo 17.30
Huoltotie 1, Tuusula

 

Paikalla:
Juha Nurmela, pj
Ari Ilola
Hannu Kröger
Toni Pikkarainen
Osmo Perkamo
Tuomas Seppälä
Elina Hohde
Tiiu Tuomi, sihteeri

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.
 2. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 4. Tämän hetken tiedon mukaan kisajärjestelyitä jatketaan normaalisti, sillä viranomaismääräykset sallivat alle 500 hengen tilaisuudet huolehtien hygieniamääräyksistä.
 5. Käytiin läpi pyöräilyn palaute, johon oli vastannut 47 henkilöä. Palautteista pääosa on positiivisia ja järjestelyitä sekä reittiä on kehuttu. Muutamissa palautteissa tuli esille, että risteys juuri ennen toista huoltopistettä olisi vaatinut järjestäjän ohjaamaan oikealle. Lisäksi jonotettaessa numerohakuun oli ahtautta. Otetaan nämä huomioon seuraavaa kisaa järjestettäessä. Lisäksi keskusteltiin avun vastaanottamisesta kilpailussa ja päätettiin muuttaa pyöräilyn sääntöjä niin, että huoltoapua esim. rengasrikoissa saa vastaanottaa muilta kilpailijoilta sekä järjestäjältä. Ulkopuolinen apu on edelleen kiellettyä. Pyöräilyn mitali oli saanut myös vähän kritiikkiä, siitä todettiin, että mitali on täysin Kierroksen laatukäsikirjan mukainen. Avoimissa palautteissa toivottiin, että Luontoliikuntahaaste otettaisiin ulkopuolisena asiana pois Kierroksen nettisivuilta. Tähän todettiin, että Luontoliikuntahaaste on Kalevan Kierroksen hallituksen ja Luontoliiton yhteinen kampanja ja se on yhdessä Luontoliiton kanssa toteutettu.
 6. Juoksu järjestetään noudattaen viranomaisten hygieniamääräyksiä. Kalevan Kierroksen ensi vuoden esitteitä laitetaan maalissa saatavaan kassiin jaettavaksi.
 7. Järjestelyt etenevät aikataulussa. Nautiskelijoiden aikaisempi lähtö toteutetaan ja sen aikataulua tarkennetaan vielä. Tuusulan Tallaajat järjestävät 17.10. suunnistustapahtuman, joka on kaikille avoin.
 8. 2022 osakilpailuista päättäminen
  1. Soutu: Hallitus esittää, että soutu järjestetään Jyväskylässä Vihtavuoren Pamauksen toimesta.
  2. Pyöräily: Yhtään tarjousta ei olla saatu vielä. Selvitetään, onko niitä tulossa (Tiiu ja Jupe). Päätös on tehtävä vuosikokoukseen mennessä.
 9. Vuosijuhlan alustavat vastuut
  1. Vuosikirjan tilanne: Tarjouspyynnöt eivät ole vielä lähteneet, Tuomas hoitaa. Vuosikirjan tulee olla valmiina 25.11.
  2. Ohtu: Hannu selvittää, mitä vaikutuksia on vain viidellä lajilla tulosten ulos saamiseen.
  3. Mitali: Tämän vuoden mitalin stanssi tarvitaan pikaisesti (Jupe, Ari?).
  4. Suunnistuksen protestiaika joudutaan tänä vuonna lyhentämään 2:een päivään, jotta saadaan tulokset ulos 9.11. Viimeistään (mitalit, diplomit, vuosikirja).
  5. Tiiu ja Jupe käy läpi palkinnot, tarrat ja postituskuoret. Tuomas katsoo kuorten tilanteen.
  6. Vuosijuhla: Ari kysyy tarjouksen Tammelan Eräkeskuksesta. 
  7. Tiiu selvittää veljeskuntalaiset ja muut kunniamerkkien saajat ja viestittää heille.
  8. Lähetetään sähköposti heille, joilla on kaksi lajia ennen juoksua (Hannu).
 10. Markkinointi
  1. Uudet esitteet laitetaan jakoon.
  2. Jaetaan työvuorot messuille pikaisesti. Espoon rantamaratonin expo on 18.-19.9. Ja Helsinki Running Day expo 2.-3.10.
 11. Muut asiat
  1. Ehdotetaan yleiskokoukselle soudun matkan lyhentämistä 20 km, suositellaan matkan olevan vähintään 25 km. Tämä mahdollistaa sen, että entistä useampi soutuseura pystyy tarjoamaan meille kisareittiä.
  2. Naisten aikasakko soudussa soudettaessa miesparin kanssa.
  3. Hiihdon perinteinen ja vapaa vuorottevat – ei vuorovuosin. Esitetään muutettavaksi sääntöihin.
 12. Seuraava kokous 13.10.2020 klo 17.00 (Skype).
 13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13.

Juha Nurmela Tiiu Tuomi
Puheenjohtaja Sihteeri

Jäsenistön esittämät aloitteet Kalevan Kierros ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen käsiteltäväksi pyydetään toimittamaan johtokunnan sihteerille Tiiu Tuomelle sähköpostitse osoitteeseen tiiu.tuomi@gmail.com 30.9.2020 mennessä.

Vuosikokous pidetään 28.11.2020. Lisätietoja aikataulusta ja paikasta pyritään ilmoittamaan pikaisesti.

Kalevan Kierros ry
Hallituksen kokous 6/2020
6.8.2020 klo 17.30, Skype

Paikalla:
Juha Nurmela, pj
Ari Ilola
Elina Hohde
Tuomas Seppälä
Toni Pikkarainen
Osmo Perkamo
Hannu Kröger
Tiiu Tuomi, sihteeri

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.38.
2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat 26.3.2020 (4/2020) ja 12.5. (5/2020).
4. Keskusteltiin koronatilanteesta ja siitä, miten tilanne tulee vaikuttamaan loppuvuoden osakilpailuihin. Pyöräily, juoksu ja suunnistus tullaan tämän hetkisen tiedon valossa järjestämään ja niihin valmistaudutaan normaalisti. Kaikki lajit maksaneiden osalta, aiemman päätöksen mukaisesti, hyvitetään tämän vuoden maksut ensi vuonna (2021), jos he päättävät osakilpailuista koronatilanteen vuoksi jäädä pois. Jos pyöräilyssä tai suunnistuksessa riskiryhmäläinen toivoo aikaista tai myöhäistä lähtöaikaa kontakteja välttääkseen, niin toiveita pyritään täyttämään. Jos juoksussa pystytään turvallisesti ottamaan riskiryhmäläiset huomioon, niin se tehdään. Tuomas selvittää asiaa. Soudussa hyväksyttyjä omatoimisuorituksia on kyselty myös muihin lajeihin. Päätettiin, että tällä hetkellä omatoimisuorituksia ei oteta osakilpailuihin mukaan, mutta jos Suomen hallituksen suositukset jatkossa estävät jonkin tietyn riskiryhmän osallistumisen kilpailuun, hallitus voi jatkossa harkita niiden uudelleen käyttämistä.
5. Ari kävi läpi soudun palautteen. Kilpailun järjestelyitä, reittiä ja parkkipaikkoja kehuttiin, reittimerkinnät ja maali saivat heikompaa palautetta. Todettiin, että useat eri sarjat teettävät lähtölistojen tekemisessä edelleen paljon töitä. Päätettiin, että ensi vuonna vaadimme parempia reittimerkintöjä (vähintään 4 – 5 reittipoijua reitille) sekä maalin merkkaamista. Jos parannuksia ei pystytä tekemään, niin siirrämme kisan muualle. Kisan järjestäjä varaa numerojakoon ylimääräisiä äyskäreitä ja minigrip-pusseja (kännyköitä varten).
6. Pyöräilyn järjestelyt ovat aikataulussa ja Tiiu on ollut yhteydessä Lappeenrantaan. Aikaisempaa lähtöaikaa pyytäneiden osalta kysytään syytä. Syyn tulee olla ns. Painava (häät, yms). Tiiu laittaa Kiertäjän pyöräilystä ensi viikolla (10.-13.8.)
7. Juoksun osalta pyydetään järjestäjiltä parempaa aikataulutusta ja juomapisteiden tulee olla valmiina myös kun kärkijuoksijat tulee. Suunnistuksessa myös järjestelyt menossa. Todettiin, että omatoimista juomapistettä ei koronatilanteen vuoksi suositella.
8. Vuoden 2022 kilpailutukset, suunnistus: Hyvinkään Rasti vetäytyi tarjouskilpailusta, joten Kuusankosken Urheiluseuran tarjous on nyt ainoa. Hyväksyttiin Kuusankosken Urheiluseuran tarjous.
Vuoden 2022 kilpailutus, soutu: Yksi tarjous saatiin Keurusselän Soutajilta samaan paikkaan kuin aiemmin (Keuruu). Tarjouksesta keskustellaan Keurusselän Soutajien kanssa vielä.
Vuoden 2022 kilpailutus, pyöräily: Yhtään tarjousta ei ole vielä tullut. Tiiu kontaktoi muutaman seuran suoraan (Arin ehdottama triathlon-seura, Xtri Lahti, Joroisten Sporttiklubi, löytyykö Pääkaupunkiseudulta järjestäjää: IBDCycling, Teemu Ramsted, Porvoon Akilles).
9. Ohtun palvelimen siirtoprojekti ei ole edennyt, seuraava dl huhtikuun loppu 2021.
10. Koronatilanteen aiheuttamat tappiot ovat noin 5200 e (hiihdon peruuntuminen). Tappiot rahoitetaan aiempien vuosien ylijäämällä. Mikäli tappioita tulee lisää (jos juoksu ja suunnistus peruuntuu), niin asia on päätettävä uudestaan.
11. Markkinointi:
Luontoliikuntahaaste on saanut somessa jonkin verran julkaisuja. Haastetta tulisi pitää tapahtumissa esillä, jotta se leviäisi edelleen.
Vuoden 2021 esitettä ei ole vielä tehty. Päätettiin teettää alle A5-kokoinen, kaksipuoleinen esite, jonka takapuolella olisi ElectroFitin mainos (kysytään Simo-Viljamilta painokustannuksia). Pyritään saamaan se pyöräilyyn valmiiksi, mutta jos ei ehdi, niin juoksuun viimeistään.
Vuosikirjan tilanne: Osmolta on juttu tulossa, Arilta on juttuja tulossa. Lehtosen Jussilta on kysytty juttua LWC-kilpailusta. Todettiin, että suunnistuksen jutulla on kiire kilpailun jälkeen ja vuosikirja pitää olla pitkälle valmis jo ennen suunnistusta.
HRD ja Espoon rantamaraton expoihin pyritään osallistumaan edellisten vuosien tapaan.
12. Vuoden 2021 päivämäärät ovat:
Luistelu 20.2.
Hiihto 21.3.
Juoksu 29.5.
Soutu 3.7. (alustava)
Pyöräily 21.8.
Suunnistus 25.9.
13. Keskusteltiin vuosijuhlasta ja siitä, mikä kisa siihen sopisi. Päätettiin, että koska rogainingia on ollut monena vuonna ja koska suunnistus on melko lähellä, niin kisa voisi olla jotain muutakin. Hannu selvittää asiaa. Lisäksi selvitetään, voidaanko vuosijuhlan kustannuksista jostain nipistää pois tämän vuoden tappioiden kattamiseksi.
14. Seuraava kokous 15.9. Klo 17.30 alkaen. Jos tilanne sallii, niin kokous pidetään Sporttitalolla. Muussa tapauksessa Skypellä.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Juha Nurmela
Puheenjohtaja

Tiiu Tuomi
Sihteeri

Kalevan Kierros ry
Hallituksen kokous

12.5.2020, Zoom

 

Paikalla:
Juha Nurmela, pj

Ari Ilola

Hannu Kröger

Osmo Perkamo
Elina Hohde
Toni Pikkarainen
Tiiu Tuomi, sihteeri

 

 1. Soutua ei tulla järjestämään alkuperäisessä aikataulussa koronavirustilanteesta johtuen. Soutu tullaan järjestämään 18.7. erikoisjärjestelyin, jos viranomaismääräykset ja -ohjeet sen silloin sallivat. Erikoisjärjestelyt koskien yli 70-vuotiaita ja fyysistä etäisyyttä tarkennetaan kun selviää, pystytäänkö soutu järjestämään.
  Päätös soudun järjestämisestä tehdään, kun saadaan viranomaisten ja lajiliittojen ohjeet ja suositukset, viimeistään heinäkuun alussa.
 2. Tämän vuoden kaikki osakilpailumaksut maksaneiden osalta kilpailumaksut tullaan siirtämään ensi vuoden kilpailuihin niiltä osin, kuin tapahtumia on jouduttu perumaan. Ne kaikki maksut maksaneet kiertäjät, jotka haluavat tilanteen vuoksi keskeyttää kierroksen (on itse tai lähipiirissä on riskiryhmiin kuuluvia), voivat omalla ilmoituksellaan saada loppuvuoden kilpailumaksut siirrettyä ensi vuodelle. Ilmoitus tulee tehdä seuraavan Kalevan Kierroksen osakilpailun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

 

Juha Nurmela
Puheenjohtaja

Tiiu Tuomi
Sihteeri

Kalevan Kierros

Hallituksen kokous 26.3.2020 klo 17.30
Skype

 

Paikalla:
Juha Nurmela, pj
Ari Ilola
Tuomas Seppälä
Osmo Perkamo
Toni Pikkarainen, tuli klo 17.45.
Outi Nummi, kutsuttuna
Tiiu Tuomi, sihteeri

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.38. 
 2. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat (2/2020 ja 3/2020).
 4. Jäsenmaksu 2020. Päätettiin kevään 2020 aikana muistuttaa viime vuonna jäsenmaksun maksaneita, jotka eivät ole tänä vuonna maksaneet jäsenmaksua, kahdesti jäsenmaksun 2020 maksamisesta. Jos maksua ei tule, niin kokouksessa 6/2020 todetaan maksamattomat jäsenet eronneeksi yhdistyksestä.
 5. Hiihdon 2020 maksujen palautuksesta. Päätettiin siirtää automaattisesti kaikki hiihtoon ilmoittautuneet (ja osallistumismaksun maksaneet) seuraavaan järjestettävään lajiin (näillä näkymin soutu). Mikäli ilmoittautunut ei pysty soutuun osallistumaan, niin hän voi osallistua johonkin muuhun tämän vuoden lajiin veloituksetta. Kaikki lajit maksaneiden osalta hyvitetään hiihdon osallistumismaksun osuus ensi vuoden maksun yhteydessä. Hiihdon järjestäjän kanssa on alustavasti keskusteltu mahdollisuudesta pidentää sopimuskautta vuoteen 2023 saakka. Jupe tekee kyselyn jäsenistölle, tehdäänkö hiihdon osalta sääntöihin muutos, jossa parillinen ja pariton vuosi muutetaan joka toinen kerta-muotoon.
 6. Suunnistuksen varajärjestelyt. Toni on keskustellut Akilleksen kanssa suunnistuksen siirtämisestä myöhäisempään ajankohtaan tänä vuonna. Suunnistus on mahdollista järjestää loppuvuodesta, mikä aiheuttaa sen, että vuosikokousta todennäköisesti joudutaan siirtämään nykyiseltä paikaltaan. Päätettiin perua suunnistus toukokuulta ja siirtää tämän vuoden suunnistus loka- tai marraskuulle 2020 ja siirtää vuosikokous joulukuuhun 2020. Kaikkien lajiliittojen kilpailukalenterit ovat vielä täysin avoinna, joten vielä ei pystytä korvaavaa päivää sopimaan.
 7. Soudun tilanne. Soudun järjestelyjen osalta seurataan viranomaisten ohjeistuksia ja toimitaan niiden mukaisesti. Tehdään päätös soudun osalta viimeistään toukokuun lopussa.
 8. Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailun lajimäärän minimit. Päätettiin, että Kalevan Kierroksen lajimäärä seuraa tänä vuonna järjestettyjen lajien määrää. Jos viisi lajia pystytään järjestämään, niin viidellä lajilla saa kultaisen mitalin, neljällä hopeisen ja kolmella pronssisen.
 9. Ohtun palvelimen siirto. Todettiin, että aikaa on toukokuun puoleenväliin. Tilanne ei ole edennyt, joten todennäköisesti jatketaan vielä vanhalla tavalla vuosi. Hannu jatkaa asian selvittämistä.
 10. Markkinointi
  1. Luontoliikuntahaaste on saanut hyvän vastaanoton, mukana on mm. Jenni Haukio. Facebook-sivuilla on nyt noin 550 tykkääjää.
  2. HRD:ää ei järjestetä tänä vuonna, joten messutkin jää pois. Triathlon-messut peruuntuvat todennäköisesti myös, eli tänä vuonna osallistutaan vielä Espoon Rantamaratonin messuille.
  3. Podcasteja on kuunnellut noin 100 hlöä/podcast. Ehdotuksina aiheiksi: Luontoliikuntahaaste.
  4. Pidetään kiertäjille Zoom-/Skype-/Teams-kokous, jossa käydään tilannetta läpi ja tiedotetaan hallituksen päätöksistä. Lisäksi Jupe kysyy Electrofitiltä saadaanko ohjattu jumppa/treeni oheen. Ehdotetaan ti 31.3.
 11. Kilpailutusten tilannekatsaus 2022.
  1. Suunnistus: kaksi seuraa on ehdolla: Kuusankoski ja Hyvinkään Rasti. Tehdään päätös kesäkuun kokouksessa.
  2. Soutu: Tarjouspyynnöt eivät ole edenneet.
  3. Pyöräily: Vielä ei ole laitettu tarjouspyyntöjä eteenpäin. Sekä soudun että pyöräilyn osalta pyritään saamaan ehdotukset kesäkuun kokoukseen.
 12. Muut asiat
  1. Päivitettiin todo-lista.
  2. Päätettiin hylätä Marjoniemen tarjous liiveistä ja kysyä uusia tarjouksia mm. Suunnistajan kaupasta.
 13. Seuraava kokous on 26.5.2020 Skypen/Zoomin kautta.
 14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.19.