Kalevan Kierros ry:n säännöt

KALEVAN KIERROS ry:n SÄÄNNÖT

Hyväksytty Kalevan Kierros ry:n vuosikokouksessa 28.11.2020.

Yhdistyksen nimi on Kalevan Kierros ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on kestävyys- ja kuntourheilun edistäminen. Tarkoitustaan

toteuttaessaan yhdistys järjestää Kalevan Kierros -nimisen kuuden erillisen kestävyysurheilulajin yhteiskilpailun Suomessa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut

yhdistyksen toiminnasta.

Jäseneksi liitytään yhdistyksen nettisivuilla ja maksamalla jäsenmaksu. Jäsenenä pysyy maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden ajalta neljän kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun eräpäivästä. Maksamattomuuden vuoksi erotettu jäsen pääsee takaisin seuraavana toimintavuonna liittymällä uudelleen jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksun.

Jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen

jäsenet voivat halutessaan osallistua Kalevan Kierros- nimiseen kilpailuun, jonka osallistujamaksuista päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Osallistujamaksut voivat olla erisuuruisia niille jäsenille, jotka haluavat osallistua kilpailuun yksin, ja erisuuruisia niille, jotka haluavat osallistua kilpailuun joukkueena.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen vuosittain valitsemat puheenjohtaja sekä 7 – 10 jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, osakilpailuvastaavat, tulossihteerin, tiedotussihteerin ja tilastosihteerin.

Hallitus voi asettaa toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kolme jäsentä

sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. valita osakilpailujen järjestämispaikat ja järjestäjät, 2. huolehtia jokaisen osakilpailun jälkeen pisteiden laskemisesta ja tulosten sekä tiedotteiden julkaisemisesta Internetissä Kalevan Kierros ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.kalevankierros.fi, ja pyydettäessä tiedotteiden toimittamisesta osanottajalle henkilökohtaisesti, 3. päättää vuosikokouksen koolle kutsumisesta, 4. valmistella vuosikokouksessa käsiteltävät asiat, mukaan lukien yhdistyksen

vuosikertomuksen (vuosikirjan) laatiminen, 5. huolehtia yhdistyksen raha-asioiden hoidosta, 6. yhdistyksen sääntöjen toimittaminen yhdistysrekisteriin rekisteröitäväksi

vuosikokouksen päätösten mukaisesti, 7. osakilpailusäännöistä päättäminen ja ylläpito, sekä 8. valvoa, että osakilpailuissa noudatetaan virallisia sääntöjä ja annettuja ohjeita.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi

yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Yhdistyksen tilivuosi on 1.11.-31.10. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava

toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

10§ Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta

yhdistyksen verkkosivuilla.

11§ Vuosikokous pidetään vuosittain marras-joulukuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

kaksi ääntenlaskijaa. 2. Todetaan kokouksen laillisuus. 3. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle. 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja päätetään jäsenmaksun ja

osallistujamaksujen suuruuksista seuraavalle kaudelle. 6. Käsitellään alustava toimintasuunnitelma sitä seuraavalle kaudelle. 7. Käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvioehdotus alkaneelle tilikaudelle. 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosikokouksesta lähtien alkavaksi vuoden

pituiseksi toimikaudeksi 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan varsinaiset jäsenet

alkavaksi vuoden pituiseksi toimikaudeksi 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 11. Käsitellään sääntömuutosesitykset ja muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle

viimeistään vuosikokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä. 12. Kokouksen päättäminen.

Vuosikokouksessa on puhe- ja äänioikeus Kalevan Kierroksen jäsenillä.

12§ Kalevan Kierroksen osakilpailulajit ja matkat ovat seuraavat:

– luistelu vähintään 30 km, – hiihto vähintään 40 km, – maratonjuoksu 42,195 km tai puolimaratonjuoksu 21,098 km. Juoksu voidaan myös toteuttaa kaikille kiertäjille yhteisellä maantie- tai maastojuoksulla, jonka pituus on vähintään 21,1 km, – soutu vähintään 20 km, – pyöräily vähintään 60 km, – suunnistus noin 15 km.

Olosuhteiden niin vaatiessa voidaan em. matkoja muuttaa.

Kalevan Kierroksen tarkemmat osakilpailusäännöt ovat nähtävissä Kalevan Kierros ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.kalevankierros.fi.

13§ Osakilpailuissa on noudatettava Kalevan Kierroksen hallituksen laatimia osakilpailusääntöjä ja

järjestäjien antamia ohjeita. Tämän lisäksi osanottajilta edellytetään rehtiä urheilumieltä ja korkeaa kilpailumoraalia.

14§ Kalevan Kierroksen pisteet lasketaan siten, että jokaisesta hyväksytystä osakilpailun loppuun suorittamisesta saa yhden suorituspisteen.

Osalajeissa on mahdollista saada suorituspiste myös varsinaista Kierroksen matkaa lyhyemmällä suorituksella. Mikäli osalajin järjestäjä suostuu, niin suorituspisteen voi saada kulkemalla vähintään hallituksen etukäteen ilmoittaman matkan. Kuljettavan matkan pituus voi olla selkeästi lyhyempi kuin varsinaisen kisamatkan pituus.

Vajaan matkan kulkeneet saavat suorituspisteen. Taulukkopisteitä heille ei tule lainkaan.


Tämän lisäksi jaetaan taulukkopisteitä kaavan 1000 – kerroin * log10 (oma aika / voittajan aika)
mukaan siten, että osakilpailun voittaja saa 1000 pistettä. Miinuspisteitä ei jaeta.
Henkilökohtaisissa yhteiskilpailutuloksissa suorituspisteet ratkaisevat ensisijaisesti. Samat suorituspisteet saavuttaneiden kesken taulukkopisteet ratkaisevat.
Taulukkopisteiden laskentakaavan lajikohtaisista kertoimista päättää vuosikokous hallituksen tai hallitukselle sääntöjen 11§:n kohdan 11 määräaikaan mennessä tehdystä esityksestä.

15§ Kalevan Kierroksen yhteiskilpailun sarjat ovat:

– Kalevan Kierroksen yleiskilpailu

– Kalevan Kierroksen naisten yleiskilpailu – naiset 22v, – naiset yleinen, – naiset 40v, – naiset 50v, – naiset 55v, – naiset 60v, – naiset 65v, – naiset 70v, – naiset 75v – naiset 80v.

– miehet 22v, – miehet yleinen, – miehet 40v, – miehet 50v, – miehet 55v, – miehet 60v, – miehet 65v, – miehet 70v, – miehet 75v – miehet 80v.

Kalevan Kierroksen yleiskilpailu on avoin naisille ja miehille.

Sarja perustetaan, mikäli sarjaan ilmoittautuu vähintään kuusi (6) osallistujaa. Alle kuuden osallistujan sarjat yhdistetään lähinnä nuorempaan sarjaan niin monta kertaa kunnes kuuden osallistujan minimiosallistujamäärä täyttyy.

Alle 22-v ja yli 80-v sarjat perustetaan riippumatta ilmoittautuneiden määrästä.

Mikäli sarjassa on alle kolme hyväksytyn (vähintään neljä osalajia) suorituksen suorittanutta, sarja yhdistetään lähinnä nuorempaan sarjaan. Yhdistäminen ei koske alle 22-v sarjoja.

16§ Kalevan Kierroksen joukkuekilpailut:

Kalevan Kierroksen joukkuekilpailuun osallistuvassa joukkueessa voi olla korkeintaan kuusi jäsentä. Tulokseen lasketaan mukaan joukkueen neljän parhaan jäsenen saavuttama tulos (taulukkopistesumma) kussakin osakilpailussa.

Naisten joukkuekilpailusarja perustetaan, jos sarjaan ilmoittautuu vähintään viisi joukkuetta.

Joukkueen jäsenet on nimettävä Kalevan Kierrokseen ilmoittautumisen yhteydessä ennen ensimmäistä osakilpailua.

Joukkuekilpailutuloksissa taulukkopistesumma ratkaisee joukkueiden paremmuusjärjestyksen.

17§ Palkitseminen: 1. Kuusi Kalevan Kierroksen lajia hyväksytysti suorittaneet saavat palkinnoksi

kultamitalin, viisi lajia hyväksytysti suorittaneet hopeamitalin ja neljä lajia hyväksytysti suorittaneet pronssimitalin.

2. Kalevan Kierroksen paras saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, joka on ikuisesti kiertävä. Mikäli Kalevan Kierros loppuu, kiertopalkinto lahjoitetaan Suomen Urheilumuseolle.

3. Kahtena peräkkäisenä vuonna kuusi Kalevan Kierroksen lajia hyväksytysti suorittaneista henkilöistä eniten taulukkopistemääräänsä parantanut on Vuoden Kehittyjä.

Hän saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, joka on ikuisesti kiertävä. Mikäli Kalevan Kierros loppuu, kiertopalkinto lahjoitetaan Suomen Urheilumuseolle. Kiertopalkinnon voittaja saa omakseen samanlaisen palkinnon kuin ikäsarjojen voittajat.

4. Osanottaja, joka on saavuttanut Kalevan Kierroksessa yhteensä 30 suorituspistettä, saa Kalevan Kierroksen ansioviirin. Suorituspisteitä lasketaan vain vähintään pronssi-mitaliin oikeuttavilta kierroksilta.

5. Kalevan Kierroksen kunniakiertäjäksi nimitetään henkilö, joka on saavuttanut eri kierroksilla yhteensä 60 suorituspistettä. Suorituspisteitä lasketaan vain vähintään pronssimitaliin oikeuttavilta kierroksilta.

Kunniakiertäjäksi nimettävällä henkilöllä on oikeus lunastaa omakustannushintaan Kunniakiertäjän graniittinen laatta.

6. Kalevan Kierroksen Veljeskuntaan kutsutaan henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti 25 Kalevan Kierrosta.

7. Hallitus voi myöntää Kalevan Kierroksen kunniaviirin yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle, joka on erityisellä tavalla ansioitunut toimimalla Kalevan Kierroksen hyväksi.

8. Muista palkinnoista päättää hallitus.

18§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tehdään enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös

Kalevan Kierroksen lopettamisesta 2/3:lla annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa.

19§ Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen jäljelle jääneet varat

yhdistyksen lakkauttamisesta päättäneen kokouksen päättämällä tavalla kuntourheilua edistävään tarkoitukseen.

20§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan

voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.