Kalevan Kierroksen osakilpailusäännöt

Kalevan Kierroksen osakilpailusäännöt         1.1.2023

 

Yleistä

Kilpailija saa kilpailla vain omalla nimellään, ilman ulkopuolista apua ja annetulla reitillä.

 

Kilpailun tulee olla rehtiä.

 

Hätätilanteessa kilpailijalla on aina auttamisvelvollisuus kanssakilpailijaa kohtaan.

 

Näissä osakilpailusäännöissä on otettu huomioon kunkin osakilpailun Suomen kansalliset lajiliittojen säännöt sekä Kalevan Kierroksen lisäykset sääntöihin. Siltä osin, mitä näissä säännöissä ei ole sanottu, noudatetaan lajiliittojen sääntöjä.

 

Tapaturmavakuutus

Kalevan Kierroksen osanottomaksuun sisältyy tapaturmavakuutus, joka on voimassa kunkin osakilpailun aikana sekä välittömällä edestakaisella kilpailumatkalla.

 

Kilpailunvalvoja

Kierroksen kuhunkin osakilpailuun on nimettävä kilpailunvalvoja. Hänet nimeää kilpailun järjestäjä. Kilpailunvalvojan tehtävänä on varmistaa, että kilpailujärjestelyissä noudatetaan kunkin lajin kansallisia lajisääntöjä sekä Kalevan Kierroksen osakilpailusääntöjä ja muita annettuja ohjeita.

 

Kilpailusarjat

Kunkin osakilpailun järjestäjä määrittelee sarjajaot, jotka voivat poiketa Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailujen sarjajaoista.

 

Palkinnot

Kunkin osakilpailun järjestäjä määrittelee palkinnot.

Kaikille maaliin päässeille annetaan tapahtuman muistomitali tai -esine.

 

Kilpailukutsu

Kilpailun järjestäjä laatii kilpailukutsun ja -ohjeet yhdessä Kalevan Kierroksen hallituksen lajivastaavan kanssa.

 

Kilpailukutsu toimitetaan Kalevan Kierroksen lajivastaavalle viimeistään 1,5 kuukautta ennen kilpailutapahtumaa.

 

Osakilpailuun ilmoittautuminen

Kilpailijan tulee noudattaa kilpailun järjestäjän asettamaa ilmoittautumisaikaa ja -tapaa sekä suorittaa osallistumismaksu eräpäivään mennessä. Tämän jälkeen järjestäjällä on oikeus periä korotettu osanottomaksu. Osallistumisen varmistus tapahtuu joko kilpailun www-sivuilla taikka kilpailupaikalla järjestäjien ohjeiden mukaan. Doping

Dopingaineiden käyttö on kielletty. Kilpailijoilta edellytetään Suomen Antidopingtoimikunnan ylläpitämien ohjeiden noudattamista, ks. www.antidoping.fi.

 

Tuomarineuvosto

Kunkin osakilpailun tuomarineuvosto muodostetaan niin, että Kalevan Kierroksen hallitus on siinä edustettuna.

 

Tuomarineuvoston tehtävät

Tuomarineuvoston tehtävänä on, sääntöjen sekä annettujen ohjeiden perusteella ja asianosaisia riittävästi kuultuaan, tehdä päätös kyseessä olevasta asiasta virallisten tulosten julkaisuun mennessä, sekä tiedottaa päätöksestä asianosaisille.

 

Tuomarineuvosto käsittelee kilpailunjohdon ja valvojan sille valmistelemat kilpailutekniset rikkomukset sekä sille jätetyt vastalauseet.

 

Rikkomusilmoitus

Todettuaan lajisääntöjä tai ohjeita rikotun tai epäillessään niin tapahtuneen, ovat toimitsijat, huoltajat ja kilpailijat velvollisia ilmoittamaan asiasta välittömästi kilpailunjohdolle. Huoltajan tai kilpailijan tekemän rikkomusilmoituksen tulee olla kirjallinen.

 

Kilpailunjohto voi siirtää rikkomuksia tuomarineuvoston päätettäväksi.

 

Rikkomusilmoituksen käsittely

Kilpailunjohdon on, epäillessään sääntö- tai ohjerikkomuksen tapahtuneen tai saatuaan rikkomusilmoituksen, kuultava rikkomuksen ja ilmoituksen osapuolia sekä muita, jotka voivat valaista asioiden kulkua. Todettuaan sääntöjä tai ohjeita rikotun, epäillessään niin tapahtuneen tai saatuaan rikkomusilmoituksen, ovat kilpailunjohto ja kilpailunvalvoja velvollisia ottamaan asian välittömästi käsiteltäväkseen. Päätös asiassa on tehtävä ennen maalin poistumista.

 

Kilpailunjohto voi myös siirtää päätöksenteon tuomarineuvostolle.

 

Rikkomusilmoituksen aiheuttamat seuraamukset

Kilpailunjohto ja tuomarineuvosto tekevät rikkomusilmoitusta koskevat seuraamuspäätökset. Kalevan Kierroksen hallitus tekee kokonaiskilpailua ja pistelaskua koskevat seuraamuspäätökset.

 

Vastalauseen tekeminen (protesti)

Vastalause voidaan tehdä:

 • kilpailunjohdon päätöksestä rikkomusilmoituksen johdosta,
 • järjestäjän kilpailuhallinnollisen toimenpiteen johdosta,
 • kilpailun teknistä järjestelyä vastaan,
 • kilpailijan suorituksen hylkäämispäätöksestä sekä
 • tulosluetteloa vastaan (kilpailijan nimeä, sijoitusta tai aikaa vastaan).

 

Vastalauseen voi kilpailussa tehdä yksittäinen kilpailija tai hänen huoltaja.

 

Vastalauseen jättämisestä saatetaan periä maksu, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.

 

Vastalause on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä tuomarineuvostolle tai kilpailunjohdolle tunnin kuluessa kilpailun teknisestä päättymisestä (maalin poistamisesta). Vastalause tulosluetteloa vastaan on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa sen julkaisemisesta.

 

Vastalauseen käsittely ja sen tiedottaminen

Vastalauseen käsittely on aloitettava heti. Kilpailunjohdon on tiedotettava päätöksistään asianosaisille kolmen (3) tunnin kuluessa vastalauseen jättämisestä.

 

Tuomarineuvoston käsittelemästä vastalauseesta on tiedotettava asianosaisille kierroksen virallisen tulosjulkaisun ilmestymiseen mennessä.

 

Ulkopuoliset kilpailijat

Yksittäisiin osakilpailuihin voi ottaa osaa myös Kalevan Kierroksen ulkopuolisia kilpailijoita.

 

Kalevan Kierroksen pistelaskujärjestelmä

Jokaisesta osakilpailusta jaetaan taulukkopisteitä kaavan

1000 – kerroin * log (oma aika / voittajan aika)

mukaan siten, että osakilpailun voittaja saa 1000 pistettä. Miinuspisteitä ei jaeta.

 

Taulukkopisteiden laskentakaavan kertoimista päättää vuosikokous hallituksen esityksestä.

 

Voimassa olevat kertoimet osalajeittain ovat seuraavat:

Luistelu             2800

Hiihto                 2000

Juoksu               2000

Soutu                 3500

Pyöräily             2800

Suunnistus       1300

 

 

Kalevan Kierroksen luistelun lajisäännöt

Kilpailumatka
Luisteltava matka on Kalevan Kierroksella vähintään 30 km.

Lähdöt
Lähdöt tapahtuvat yhteislähtöinä ennakkoon laadittujen eräjakojen mukaisesti. Eräjako määräytyy edellisten vuosien tulosten perusteella. Erityisissä näyttökilpailuissa voi kukin tavoitella paikkaa kovempitasoiseen erään alittamalla etukäteen määriteltyjä aikarajoja. Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet eräjaoista ja näyttökilpailuista hyvissä ajoin.

Huolto ja valvonta
Kilpailijat vastaavat itse omasta kilpailun aikaisesta juomahuollostaan. Järjestäjä antaa ohjeet juomahuollosta ja osoittaa paikan juomille. Järjestäjän taholta kontrolloidaan luistelijoiden suorituksia.

 

Kierroslaskenta

Jokaisella kilpailijalla on oltava oma kierroslaskija, joka merkitsee kierrosajat kilpailijan kierroslaskentataulukkoon.

 

Varovaisuus
Luistelijoiden on noudatettava riittävää varovaisuutta vahinkojen välttämiseksi. Luistelijoilla on kypäräpakko. (esim. pyöräilykypärä)

Välineet ja välinerikko
Kilpailussa saa luistella pika- tai retkiluistimilla. Myös hokkareiden käyttö on sallittu. Rikkoutuneen luistimen saa vaihtaa tai anoa kilpailun järjestäjältä siirtoa toiseen erään.

 

Palkitseminen
Erien parhaat palkitaan. Palkitseminen tapahtuu heti kunkin erän päätyttyä.

Poikkeavat olosuhteet
Poikkeavien tai liian ankarien olosuhteiden vallitessa luistelun eriä voidaan siirtää myöhäisemmäksi (korkeintaan kahdella tunnilla), matkat voidaan suorittaa lyhennettynä tai kilpailu voidaan peruuttaa. Muutoksista päättää tuomarineuvosto.

 

Poikkeukset sääntöihin jos luistelu suoritetaan luonnonjäällä

Lähdöt tapahtuvat väliaikalähtöinä n.3 -5 hengen ryhmissä.


Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että reitin varrella on riittävästi huoltopisteitä.

Kilpailussa on peesauskielto. Järjestäjän taholta kontrolloidaan luistelijoiden suorituksia ja tarvittaessa huomautetaan vilpillisestä suorituksesta. Toisesta huomautuksesta annetaan 15 min. lisäaika lopputulokseen. Peesausraja on 10 m.


Luistelijoiden on noudatettava riittävää varovaisuutta vahinkojen välttämiseksi. Luistelijoilla on kypäräpakko. (esim. pyöräilykypärä)

 

 

Kalevan Kierroksen hiihdon lajisäännöt

 

Hiihtomatka ja ladut

Hiihtomatka on Kalevan Kierroksella vähintään 40 km. Hiihtourien on mahdollistettava sekä perinteinen että vapaa hiihtotapa. Lisäksi on huomioitava, että ladut ja vapaan hiihtotavan latu-urat sopivat yhteislähtöön.

 

Lähdöt

Perinteiselle ja vapaalle hiihtotavalle on omat yhteislähdöt. Lähtöjen väliin jätetään riittävä aikaero jotta perinteisen hiihtourat pysyvät kunnossa hiihdon ajan. Kilpailunjärjestäjä valvoo, että lähdössä on vain ne hiihtäjät, jotka ovat siihen ilmoittautuneet. Nopeimmat hiihtäjät sijoitetaan lähtöalueen alkuun.

 

Huolto

Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että reitin varrella on riittävästi huoltopisteitä.

 

Kilpailijoiden omat huollot ovat sallittuja, mutta ne eivät saa häiritä tai estää muiden kilpailijoiden suorituksia. Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet kilpailijan suorituksen aikaiselle oman juoma- ja ruokahuollon järjestämiselle sekä osoittaa tähän soveltuvat paikat.

 

Valvonta

Kilpailun järjestäjä valvoo hiihdon aikana, että perinteisen hiihtotavan hiihtäjä noudattaa hiihtotapaa. Hiihtotaparikkomuksista Kalevan Kierroksen hallitus antaa rangaistuksen – joko aikasakon tai törkeissä tapauksissa hylkää suorituksen.

 

Hiihtotapa ja aikavertailu

Hiihtotapa on osallistujan valittavissa – joko perinteinen tai vapaa. Osallistujan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava hiihtotapansa, eikä sitä voi muuttaa normaalin ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen.

Perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika vuorovuosin niin, että ”vapaan hiihtotavan vuosina” kerroin on 1,06 ja ”perinteisen tyylin vuosina” kerroin on 1,18. Molempien tyylien vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.

 

Välineet ja välinerikko

Hiihtäjä ei saa vaihtaa hiihdon aikana hiihtovälineitä. Poikkeuksena rikkoutunut väline, jonka hiihtäjä voi vaihtaa.

 

Kalevan Kierroksen juoksun lajisäännöt

 

Kilpailumatkat

– maratonjuoksu 42,195 km tai puolimaratonjuoksu 21,098 km.  Juoksu voidaan myös toteuttaa kaikille kiertäjille yhteisellä maantie- tai maastojuoksulla, jonka  pituus on vähintään 21,1 km,

Maratonilla saavutettu aika on vertailuaika. Puolimaratonin vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika 2,3:lla. Molempien matkojen vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.

 

Lähdöt

Lähdöt tapahtuvat yhteislähtönä, kilpailun järjestäjän määrittämällä tavalla. Kilpailussa on mahdollisuus järjestää oma lähtö ns. hitaille tuntia ennen varsinaista Kalevan Kierroksen lähtöä.

 

Huolto

Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että reitin varrella on riittävästi huoltopisteitä.

 

Kilpailijoiden omat huollot ovat sallittuja, mutta ne eivät saa tapahtua polkupyörästä tai muusta kulkuneuvosta, eivätkä ne saa häiritä tai estää muiden kilpailijoiden suorituksia. Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet kilpailijan suorituksen aikaiselle oman juoma- ja ruokahuollon järjestämiselle sekä osoittaa tähän soveltuvat paikat.

 

Valvonta

Kilpailun järjestäjä valvoo juoksun aikana, että reitti- tai huoltorikkomuksia ei tapahdu kilpailun aikana. Rikkomuksista Kalevan Kierroksen hallitus antaa rangaistuksen, joko aikasakon tai törkeissä tapauksissa hylkää suorituksen.

 

 

Kalevan Kierroksen soudun lajisäännöt

 

Kilpailumatka

Kilpailumatkan pitää olla yli 20 km. Kilpailupaikkoja valittaessa ovat etusijalla yli 25 km pituiset reitit.

 

Lähdöt

Vuorosoutajien aikaan lisätään pistelaskentaa varten kaksi minuuttia soutumatkan viittä kilometriä kohden niin, että 20 km matkalla lisäaika on 10 min. Lisäaika on 20-24,99 km matkalla 10 minuuttia, 25-29,99 km matkalla 12 minuuttia ja 30-34,99 km matkalla 14 min. Vuorosoudun aamun lähtö on aikasakon verran yksinsoutajien jälkeen.

 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus ottaa kaikkiin lähtöihin Kalevan Kierroksen ulkopuolisia kilpailijoita.

 

Huolto

Kilpailijoiden omat huollot ovat sallittuja, mutta ne eivät saa tapahtua veneestä tai muusta kulkuneuvosta, vaan maista, eivätkä ne saa häiritä tai estää muiden kilpailijoiden suorituksia. Kilpailun järjestäjä antaa tarkemmat ohjeet kilpailijan suorituksen aikaiselle oman juoma- ja ruokahuollon järjestämiselle.

 

Valvonta

Kilpailun järjestäjä valvoo soudun aikana, että lähtö-, reitti- tai huoltorikkomuksia ei tapahdu kilpailun aikana. Rikkomuksista Kalevan Kierroksen hallitus antaa rangaistuksen, joko aikasakon tai törkeissä tapauksissa hylkää suorituksen.

 

Pienveneiden kalustosäännöt

 1. Kilpailuvene on raaka-aineeltaan puuta ja rakennettu limisaumaiseksi. Laidan paksuus lautaisena vähintään 8 mm ja vanerisena 6 mm.
 2. Rungon pituus saa olla enintään 6,5 m.
 3. Keulan ja perän tulee kansalliseen tapaan olla selvästi ulospäin kaltevia.
 4. Parraslinjan tulee sivulta katsottuna olla kovera ja ylhäältä katsottuna kupera koko pituudeltaan. Koveria poikittaiskaarimuotoja ei saa käyttää. Veneen joka kohdassa otetussa poikkileikkauksessa partaan on oltava uloimpana.
 5. Muusta materiaalista kuin puusta tehdyt muoto- ja tukirakenteet veneessä ovat kiellettyjä. Kiinteä, keskipenkin alla oleva, pohjan muotoa tukeva metallinen alatuki on sallittu.
 6. Kokan ja perän on oltava vähintään 55 cm mitattuna etu- ja takapään partaan korkeimmasta kohdasta vedetyn suoran linjan ja keskikaaren alimman pisteen välillä (sisämitta).
 7. Veneen sisäleveyden tulee leveimmältä kohdalta olla vähintään 1 m mitattuna 20 cm partaan alapuolelta (sisämitta). Veneen ulkoleveyden tulee olla vähintään 75 cm mitattuna 12 cm:n korkeudelta pohjan yläpuolelta. Alle 5 cm leveää köliä ei tarvitse lukea viimeksi mainittuun 12 cm:n mittaan. Veneen ulkoköli, keulapuu ja peräpuu ei saa mistään kohdasta olla 5 cm:ä ulompana mitattuna laudoituksesta.
 8. Penkkimalli voi olla vapaa tai kiinteä
  8.1. Vapaassa penkkimallissa ei ole mallillisia rajoituksia.
  8.2. Kiinteäpenkkisessä veneessä Istuimien on oltava puusta ja kiinteät. Niillä on sallittu ainoastaan kiinteä pehmuste penkkiin kiinnitettynä. Soutuhousuissa saa olla lisäksi kiinteäksi ommeltu joustava materiaali pehmikkeineen, yhteispaksuudeltaan korkeintaan 2 cm:ä, muunlaiset rakenteet kielletty. Ommel hyväksytään kiinteäksi, jos ommeltavasta materiaalista on korkeintaan yksi sivu jätetty avoimeksi.
 9. Perätuhdon on oltava kiinteä ja sen korkeimman kohdan, pehmikkeet mukaan lukien (poisluettuna peräpenkin sivutuet), tulee olla vähintään 10 cm partaan alapuolella ja sen etureuna pehmikkeineen, saa olla enintään 150 cm:n etäisyydellä peräpeilin sisäpinnasta mitattuna peräpenkin pehmusteen päältä (mittapisteet tulee olla rakenteista vapaat ts. vapaasti mitattavissa). Veneeseen kiinnitetyt melojan kantapäätuet ja polvituet on hyväksytty. Perän leveyden on oltava ulkolaidan tasalla vähintään 12 cm:ä. Kaikenlaiset kansirakenteet ovat kielletty.
 10. Airojen on oltava puurakenteisia. Hankainrakenne vapaa. Sormustimen materiaali on vapaa. Hankainten keskilinja ei saa olla partaan ulkopuolella. Kädessä pidettävä yksilapainen, puinen (voi olla lasikuidulla vahvistettu) perämela on sallittu. Evät ja peräsimet ovat kiellettyjä.
 11. Veneen lautojen tulee olla leveyssuunnassaan suoria. Kaikenlainen lautojen (vanerin) prässääminen tai muotoon puristaminen on kielletty.
 12. Soutajan jalkatukien kiinnitys on vain köliin tai kaariin.
 13. Veneeseen voi vapaasti kiinnittää mainoksia (poikkeuksena tupakkamainonta).
 14. Veneen lisävarusteita saa olla kaksi vara-airoa, vedenpoistolaite sekä mela. Veneeseen kiinnitetty peili on sallittu. Jokainen kilpailija varatkoon omat henkilökohtaiset pelastusvälineensä.
 15. Kilpailuissa saa soutaa vain yksi soutaja kerrallaan.
 16. Vuorosoudun melonta on suoritettava peräpenkillä istuen.
 17. Soutajan huoltovene ei saa tulla soutureitille. Soutajan huolto on tapahduttava maista tai reitin sivussa paikallaan olevasta aluksesta. Jos näistä säännöistä tai mitoista poiketaan, tuomarineuvosto hylkää ko. veneen. Lisäksi tuomarineuvosto voi hylätä veneen, jonka rakenteessa on selvästi poikettu näiden säännösten hengestä tai perinteisestä soutuveneestä

 

Kalevan Kierroksen lisäykset soudun sääntöihin

 1. Kalevan Kierroksen soudussa on mahdollista käyttää muovivenettä.
 2. Matkan voi myös meloa kajakilla hyväksyttävästi, joko yksikkönä tai kaksikkona, mutta tällöin suorituksesta ei saa taulukkopisteitä, vaan pelkän suorituspisteen. Kilpa- ja ratakanootit ovat kiellettyjä.
 3. Matkan voi myös suorittaa parisoutuveneellä, mutta tällöin suorituksesta ei saa taulukkopisteitä, vaan pelkän suorituspisteen.
 4. Mikäli soutusää yltyy vaarallisen tuuliseksi, myrskyiseksi ja korkea-aaltoiseksi, järjestäjä voi muuttaa tai lyhentää reittiä tai keskeyttää kilpailun. Tästä tiedotetaan soutajia selkeästi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ensimmäisenä maaliin tuleva saa 1000 pistettä, johon kaikkien muiden vuoro- ja yksinsoutuvenekuntien aikoja verrataan laskentakaavassa kertoimella 3500.

Vuorosoudussa sekasarjan naissoutajalle annetaan lisäaikaa soudettavasta matkasta riippuen seuraavasti: lisäaika on 20-24,99 km matkalla 14 minuuttia, 25-29,99 km matkalla 17 minuuttia ja 30-34,99 km matkalla 20 min.

 

Kalevan Kierroksen pyöräilyn lajisäännöt

 

Kilpailumatka

Kilpailumatka on vähintään 60km.

 

Reitti

Kilpailureitti/tiestö, jolla kilpailu käydään, tulee olla hyväkuntoista kestopäällystettyä tietä. Reitti tulee merkitä selkein opastein ja ennakkomerkein. Risteyksiin tulee asettaa valvojat, jotka varoittavat muuta liikennettä ja varmistavat, ettei eksymisiä tule. Kilpailumatkaa osoittaviin kilometritauluihin merkitään jäljellä oleva matka vähintään 10km välein. Viimeisten 10 kilometrin matkalla tauluja tulee olla yhden kilometrin välein.

 

Kilpailutapa

Kilpailu ajetaan henkilökohtaisena aika-ajona.

 

Huolto

Kilpailureitillä on riittävästi huoltopisteitä.

 

Lähtöjärjestelyt

Kilpailijat lähetetään matkaan väliaikalähdöllä 20 sekunnin välein soudun jälkeisessä paremmuusjärjestyksessä, ensin kokonaiskilpailun 65- ja vanhempien sarjojen osanottajat, sitten kokonaiskilpailun mukaisessa järjestyksessä miehet ja naiset vuorotellen. Järjestäjä sijoittaa lähtöjärjestykseen ennen Kalevan Kiertäjiä kierroksen ulkopuoliset kilpailijat, omalla ilmoituksellaan aikaiseen lähtöön haluavat sekä edellisvuoden kilpailutulosten perusteella aikaiseen lähtöön kuuluvat.

 

Kilpailusääntöjä

 • Henkilökohtaisessa aika-ajossa on peesauskielto, jota kilpailijan tulee noudattaa (sivusuunnassa 2m kiinniajetun tulee jättäytyä ohittajasta 25m:n etäisyydelle). Rikkomuksista rangaistaan 30 min aikasakolla.
 • Kilpailijoiden omat huoltoautot on kielletty.
 • Jokainen kilpailija kuljettaa mukanaan tarvittavat huoltotarvikkeet esim. vararenkaat jne. Korjaustoimissa ei saa avustaa. Kilpailunjärjestäjä järjestää purkuauton yhteyteen mahdollisuuden reitiltä poiskuljetukseen.
 • Kilpailijan tulee kilpailun aikana noudattaa liikennesääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.
 • Kilpailijan tulee ottaa huomioon, etteivät risteysvalvojat pysäytä muuta liikennettä, vaan varoittavat molempia osapuolia.
 • Kilpailijan numero kiinnitetään järjestäjän ohjeiden mukaan.
 • Keskeyttäessään kilpailija on velvollinen ilmoittamaan tapahtuneesta kilpailun järjestäjille.
 • Kilpailijat ajavat omalla vastuullaan.

 

Varusteet

 

Pukeutuminen

Suoja-asua tai sadeviittaa käytettäessä ne eivät saa peittää kilpailunumeroa, eivätkä saa olla malliltaan sellaisia, että ne vaarantavat ajajan turvallisuutta.

 

Kypärä

Kilpailussa on kypärän käyttö pakollista. Kypärän tulee olla jäykkärakenteinen, sisältä pehmustettu, leukahihnalla varustettu ja sopivan kokoinen.

 

Kilpapyörä

Kilpapyörien on noudatettava pyöräilyn urheiluhenkeä ja perusajatusta. Urheiluhengen mukaisesti pyöräilijät kilpailevat tasavertaisin lähtökohdin; periaatteen mukaan: ihminen ennen välinettä.

 

Määritelmä

Pyörä on kulkuneuvo, jossa tulee olla kaksi saman kokoista vannetta. Etupyörän tulee olla ohjattava. Takapyörää hallitaan polkimien ja voimansiirron avulla.

 

Tyyppi

Kilpapyörien ja niihin liittyvien lisävarusteiden on oltava kaupallisesti yleisesti saatavilla kaikille pyöräilyä urheilulajina harrastaville.

 

Ajoasento

Ajajan oletetaan normaaliasennossa olevan kilpapyörän päällä istuvassa asennossa. Tämä asento edellyttää, että pyöräilijän tukipisteet ovat ainoastaan polkimissa, satulassa ja ohjaustangossa.

 

Ohjaaminen

Kilpapyörässä tulee olla sellainen ohjaustanko, joka mahdollistaa pyörän ajamisen ja ohjaamisen täysin turvallisesti kaikissa olosuhteissa. Kilpapyörässä tulee olla toimivat jarrut.

 

Voimansiirto

Kilpapyörää on pidettävä liikkeessä ainoastaan jalkojen pyöritysliikkeellä rattaiden ja ketjun välityksellä.

 

Mitat

∙ Kilpapyörä saa olla enintään 185 cm pitkä ja 50 cm leveä.

∙ Kilpapyörän tulee painaa vähintään 6,8 kg.

Apuvälineet ja lisälaitteet

∙ Henkilökohtaisessa aika-ajossa aika-ajotankojen käyttö on sallittua.

∙ Levypyörien käyttö on sallittua.

∙ Kaikki apuvälineet, jotka on lisätty tai sulautettu rakenteisiin ilmanvastuksen vähentämiseksi tai jolla on ilmanvastusta vähentävä vaikutus tai nopeuden lisäämiseksi keinotekoisesti, kuten suojakatteet tai muut vastaavat on kielletty.

 

 

Kalevan Kierroksen suunnistuksen lajisäännöt

 

Harjoittelukielto

Kun Kalevan Kierroksen suunnistuskilpailun kilpailukeskus julkistetaan, merkitsee se samalla Kalevan Kierroksen osallistujille kilpailu- ja harjoittelukieltoa alueella, joka määritellään julkistamisen yhteydessä kilpailualueeksi.

 

Kartta ja maasto

Kartta on suunnistuksen erikoiskartta mittakaavassa 1:10000, ja maaston on mahdollistettava vaihtelevia vaikeustasoja.

 

Kilpailijalle annettavan kartan on oltava suojattu sekä varustettu tarpeellisin merkinnöin. Kuvalliset rastimääritteet on oltava kiinnitettynä karttoihin.

 

Kilpailusuorituksessa saa käyttää vain järjestäjän antamaa karttaa.

 

Radat ja leimaus

Radat laaditaan noin 2-3lenkkinä. Radoilla tulee olla hajonta. Kilpailussa käytetään elektronista leimausta.

 

Tavoiteaika

On n. 100 min (n. 15 km)

 

Lähtöjärjestelyt

Lähdöt voidaan suorittaa yhteislähtöinä, aikaporrastuksin tai väliaikalähtönä, jolloin lähtövälin on oltava vähintään 1 minuutti. Lähtöalueella tulee olla puhdas, ilman ratamerkintöjä oleva kilpailukartta, johon kilpailija saa tutustua.

 

Varusteet ja apuvälineet

Kilpailijan on käytettävä koko vartalon ja jalat peittävää asua. Asun paita saa olla lyhythihainen.

Kilpailijan on pidettävä kilpailunumeronsa koko suorituksen ajan rintaan tai rintaan ja selkään kiinnitettynä.

 

Apuvälineiden käyttö suunnistuksessa on kielletty. Kompassia, elektronista kilpailukorttia, otsalamppua ja sykemittaria ei lueta apuvälineiksi.

 

Järjestäjällä on oikeus kieltää piikkareiden käyttö kilpailussa kokonaan tai osittain. Kiellosta on mainittava kilpailukutsussa. Nastari ei ole piikkari.

 

Kilpailija ei saa kuljettaa koiraa mukanaan kilpailusuorituksen aikana.

 

 

 

Kielletyt alueet

 

Kilpailija ei saa käyttää kulkureittinään:

 1. kilpailukohtaisesti tai pysyvästi kielletyn alueen merkinnällä osoitettua aluetta,
 2. kielletyn reitin merkillä osoitettua reittiä,
 3. moottoritietä tai moottoriliikennetietä, jotka on merkittävä karttaan kielletyn reitin merkillä,
 4. karttaan merkittyä tonttialuetta,
 5. karttaan viljeltynä maana merkittyä aluetta eikä kylvettyä, orastavaa tai kasvavaa peltoa,
 6. rautatietä. Rautatien saa ylittää kohtisuoraan.

 

Poikkeuksista kohtien d, e ja f suhteen on mainittava kilpailuohjeissa.

 

Aidat ja ovet on ylitettävä niin, ettei niille aiheudu vahinkoa, ja taimikoiden suhteen on oltava erityisen varovainen. Jos veräjä tai portti avataan, on se myös suljettava.

 

Kilpailija ei saa toimia suunnistusliiton ympäristöohjelman tavoitteiden vastaisesti.

 

Toiminta kilpailussa

Kilpailija ei saa saattaa itseään tarpeettomasti vaaralle alttiiksi.

 

Kilpailija ei saa siirtää tai vahingoittaa kilpailuun liittyviä opasteita tai viitoituksia.

 

Kilpailija ei saa siirtää tai vahingoittaa rastivälineistöä.

 

Kilpailija vastaa siitä, että hän saa itselleen kuuluvan kartan. Mikäli kilpailija joutuu kärsimään jonkun muun otettua väärän kartan, on järjestäjän pikaisesti toimitettava hänelle oikea kartta. Tästä kilpailija ei saa aikahyvitystä.

 

Rastit on leimattava nousevassa numerojärjestyksessä, ellei kilpailuohjeissa toisin määrätä.

 

Kilpailijan on seurattava kilpailurataan kuuluvia viitoituksia sekä noudatettava rajoituksen alaisten alueiden koskemattomuutta.

 

Toisen kilpailijan tahallinen seuraaminen tai hänen kanssaan kulkeminen tarkoituksena hyötyä hänen suunnistustaidostaan on kielletty.

 

Huolto

Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että reitin varrella on riittävästi huoltopisteitä.

 

Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet kilpailijan suorituksen aikaiselle oman juoma- ja ruokahuollon järjestämiselle sekä osoittaa tähän soveltuvan paikan. Juomapiste on sijoitettava vähintään 50m päähän lähimmästä rastista.

 

Toiminta maalissa

Kilpailijan on, suoritettuaan leimauksen maalipisteessä tai maaliviivan ylitettyään, purettava tiedot elektronisesta kilpailukortistaan.

 

Kilpailijan on maaliintulon jälkeen järjestäjän määräyksestä luovutettava kilpailukarttansa.

 

Keskeyttäminen

Keskeyttäneen kilpailijan on välittömästi ilmoittauduttava maalissa sekä purettava elektroninen kilpailukorttinsa ja vaadittaessa myös luovutettava kilpailukarttansa.

 

Keskeyttänyt kilpailija ei saa millään tavoin vaikuttaa kilpailun kulkuun eikä auttaa toisia kilpailijoita.

 

Kilpailunvalvoja

Kilpailunvalvoja toimii myös ratavalvojana. Valvojan tarkemmat toimintaohjeet löytyvät ”Suunnistuksen lajisäännöt” liitteestä D.

 

Tekninen asiantuntija

Teknisenä asiantuntijana (TA) toimii Kalevan Kierroksen hallituksen suunnistuksen lajivastaava. Hänen tehtävänään on antaa suunnistuskilpailun järjestäjille ohjeita ja neuvoja kilpailuun liittyvissä asioissa.

Suorituspiste

Suunnistajalle annettaan suorituspiste, jos häneltä suunnistuskilpailussa loppuu suoritusaika ja hän on siihen asti suorittanut radan hyväksytysti (rastit löydetty oikeassa järjestyksessä). Lisäksi vaaditaan minimirastimäärä radan luonteesta riippuen. Vähimmäisrastimäärä ilmoitetaan ennen kilpailua. Hyväksytyn suorituspisteen saa vasta määritellyn maksimiajan päättyessä, muut suunnistussuorituksen lopetukset katsotaan hylätyksi suoritukseksi.